4. Pull docker image từ FPT Container Registry về local

Chọn Detail Repository để xem thông tin chi tiết image. Kích vào icon copy để copy lệnh pull image.

Tương tự lệnh push, sử dụng lệnh pull để pull image về local :

docker pull registry-uat.apps.0.xplat.sgn.fptcloud.com/registry-id/redis:latest

Last updated