6. Xóa instance snapshot

Lưu ý:

  • Thao tác này chỉ áp dụng được cho instance đã tạo snapshot thành công. Khách hàng vui lòng kiểm tra instance cần thiết đã có snapshot hay chưa.

  • Snapshot bị xóa sẽ không thể phục hồi lại được

Bước 1: Trên bảng quản trị Instance Management, trong phần Actions, chọn Snapshot > Delete snapshot. Một hộp thoại cảnh báo mới sẽ hiện lên.

Bước 2: Chọn Remove.

Sau khi xác nhận xóa snapshot, hệ thống sẽ tiến hành thao tác, và trả lại tài nguyên snapshot đã chiếm dụng cho VPC. Người dùng sẽ được thông báo khi quá trình xóa snapshot hoàn thành.

Last updated