1. Tạo storage disk

Bước 1: Ở trang Storage Disk Management, khu vực quản trị chung các Storage disks, phía trên bên trái, chọn tính năng New Disk. Một giao diện khác sẽ hiển thị.

Bước 2: Tại trang New Storage, nhập các thông tin:

  • Name: Nhập tên disk sao cho dễ quản lý nhất. Mặc định hệ thống sẽ tự đặt cho người dùng.

  • Policy: Chọn policy ổ đĩa phù hợp với nhu cầu. Mặc định sẽ là SSD policy.

  • Size (GB): Tăng giảm dung lượng hoặc để dung lượng mặc định, mặc định sẽ là 40GB.

Bước 3: Chọn Create.

Hệ thống xác nhận, kiểm tra tài nguyên và tiến hành quá trình khởi tạo storage disk mới dựa vào cấu hình đã chọn. Một thông báo sẽ hiển thị về trạng thái quá trình khởi tạo này. Storage disk mới tạo xuất hiện trong bảng quản lý chung các disk với thông tin đầy đủ về tên, policy type, size, instance được gắn (nếu có), ngày tạo trên bảng quản trị.

Last updated