Links
Comment on page

4. Xóa storage disk

Note:
  • Thao tác này chỉ thựcc hiện được khi storage disk đã được tách khỏi tất cả các instance.
  • Sau khi thực hiện xóa storage disk, toàn bộ dữ liệu của storage disk đó sẽ bị xóa và không thể phục hồi lại được.
Bước 1: Trên bảng quản trị Storage Disk Management, trong phần Actions của storage disk tương ứng, chọn Delete.
Bước 2: Một hộp thoại cảnh báo sẽ hiện lên > Chọn Delete.
Hệ thống sẽ tiến hành thao tác và thu hồi lại tài nguyên disk đã chiếm dụng.