7. Autoscale

Tính năng autoscale

7.1. Enable autoscale trong khi tạo cluster

Bước 1: Thực hiện thoa tác tạo 1 k8s cluster. Sau khi nhập đầy đủ thông tin cho 1 cluster cần tạo > Click vào Autoscale ở mục Worker Configuration để enable tính năng autoscale.

Bước 2: Lựa chọn thông số Scale Min (số lượng node còn lại khi scale down xuống) và Scale max (số lượng node tối đa có thể scale up lên) > Click Create cluster.

Lưu ý: Khi nhập số lượng cho scale max/min thì phải check xem còn đủ quota không, nếu nhập vượt quá quota cho phép, thì sẽ hiển thị thông báo quota không đủ như phía dưới:

Để khắc phục khác phục thì giảm lượng scale max/min xuống mức quota cho phép.

7.2. Enable autoscale sau khi đã tạo xong 1 cluster

Bước 1: Từ menu chọn Kubernetes > Chọn cluster muốn enable Autoscale.

Bước 2: Từ mục Worker Config chọn vào mục Autoscale > Nhập thông số Scale min (số lượng tối thiểu khi scale down worker) và Scale max (số lượng tối đa khi Scale up worker) cho tính năng autoscale > Click Autoscale để enable tính năng.

Sau khi click Autoscale thì status của cluster là Enable scaling. Quá trình Autoscale sẽ diễn ra tự động phù hợp với nhu cầu của bên người sử dụng.

7.3. Disable Autoscale

Bước 1: Từ Menu chọn Kubernetes > Chọn cluster muốn Disable Autoscale.

Bước 2: Trong mục Worker Config chọn Autoscale.

Bước 3: Chọn Action Disable Autoscale > Click button Disable để ngừng tính năng Autoscale hoặc Cancel để hủy bỏ thao tác.

Sau khi disable thì status của cluster là Disable Scaling và quá trình Autoscale sẽ ngừng hoạt động.

7.4. Update Autoscale

Bước 1: Từ Menu chọn Kubernetes > Chọn cluster muốn Update Autoscale.

Bước 2: Trong mục Worker Config chọn Autoscale > Chọn Action Update Autoscale > Nhập thông số Scale maxScale min worker nodes muốn điều chỉnh cho tính năng Autoscale > Chọn Update để thực hiện hoặc Cancel để hủy bỏ thao tác.

Sau khi update status của cluster là Update Scaling. Người dùng check lại số lượng Scale max và min worker nodes sau khi update lại.

Last updated