Quản lý Redirection Host

Redirection Hosts là tính năng chuyển hướng trang web hoặc thay đổi một URL đến một trang web, một URL khác và hiển thị nội dung của địa chỉ chuyển đến.

Để cấu hình/thêm mới một Redirection Host thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Chọn Hosts > Redirection từ menu để mở màn hình quản lý Redirection Host. Chọn Create Redirection để mở màn hình thêm mới Redirection Host

Bước 2: Nhập thông tin Redirection Host như sau:

 • Domain Names: điền tên domain/website được thêm vào. Domain name tại Redirection Host không được trùng với Domain name của các Proxy Host đã tạo.

 • Forward Scheme: chọn phương thức cho domain/website (auto/http/https).

 • Forward Domain: điền domain/website chuyển hướng.

 • HTTP Code: Lựa chọn các option điều hướng trang website.

Một số tính năng mở rộng: tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng mà quản trị viên tùy chọn các tính năng mở rộng như:

 • Preserve Path.

 • Block Common Exploits.

 • SSL Certificate: Chọn SSL Certificate tương ứng cho domain/website.

Bước 3: Chọn “Save” để lưu và hoàn tất cấu hình/thêm mới một Redirection Hosts. Màn hình xem chi tiết Redirection Host hiển thị như sau:

Các chức năng khác:

 • Toggle: disable/enable Redirection Host, tương ứng với trạng thái active/inactive

 • Edit: Sửa thông tin Proxy Host.

 • View: Xem chi tiết Proxy Host

 • Delete: Loại bỏ proxy host.

Last updated