6. Bật, tắt K8s cluster

6.1. Start Kubernetes cluster

Bước 1: Từ màn hình quản trị Kubernetes Cluster, chọn biểu tượng Actions tương ứng với cụm cluster muốn start > Chọn Start.

Bước 2: Kiểm tra lại thông tin > Chọn Start để thực hiện start cluster hoặc Cancel để hủy bỏ thao tác.

6.2. Stop Kubernetes cluster

Bước 1: Từ màn hình quản trị Kubernetes Cluster, chọn biểu tượng Actions tương ứng với cụm cluster muốn stop > Chọn Stop.

Bước 2: Kiểm tra lại thông tin > Chọn Stop để thực hiện stop cluster hoặc Cancel để hủy bỏ thao tác.

Last updated