6. Xóa objects trong bucket

Lưu ý: Object đã xóa không thể hoàn tác lại.

Bước 1: Ở trang Bucket details, tại mục Actions của object tương ứng muốn xóa, chọn Delete. Một hộp thoại mới sẽ hiển thị.

Bước 2: Chọn Delete.

Last updated