Links
Comment on page

6. Xóa objects trong bucket

Lưu ý: Object đã xóa không thể hoàn tác lại.
Bước 1: Ở trang Bucket details, tại mục Actions của object tương ứng muốn xóa, chọn Delete. Một hộp thoại mới sẽ hiển thị.
Bước 2: Chọn Delete.