Overview

Overview: FPT Container Registry là dịch vụ kho lưu trữ Docker Image tương tự DockerHub, thuận tiện cho việc quản lý số lượng lớn image.

Last updated