2. Tạo instance từ custom image

Bước 1: Chọn New Instance, hệ thống hiển thị danh sách custom image đã tải lên ở trường thông tin Image > Custom.

Bước 2: Chọn Custom image cần tạo instance > Nhập các thông tin của instance > Chọn Create Instance.

Last updated