Kiểm tra Audit Log của WAF Dashboard

Audit Log: Ghi lại sự kiện/nhật ký hoạt động của tất cả các tài khoản quản trị trong hệ thống CyWAF.

Last updated