Links

Thêm mới máy chủ WAF

Bước 1: Để tạo mới máy chủ WAF, bạn chọn Security > Cloud WAF tại menu chính
Bước 2: Chọn Create WAF để mở màn hình thêm mới một máy chủ WAF
Bước 3: Nhập thông tin chi tiết của máy chủ WAF bạn muốn tạo
Trường
Mô tả
Giá trị
Name
Nhập tên máy chủ WAF
Chỉ nhận chữ, số và dấu cách
Description
Nhập mô tả chi tiết của WAF
Default configured rules
Danh sách các tập luật (rule) có sẵn của máy chủ WAF khi tạo
Size
Chọn size của máy chủ WAF dựa theo nhu cầu của người dùng
3 size WAF với cấu hình khác nhau: Small, Medium, Large
Lưu ý: Nên chọn size của máy chủ WAF tùy theo nhu cầu sử dụng của mình và tham khảo bảng sau:
Size
Cấu hình cơ bản
Network bandwidth
Số request/giây có thể xử lý
Small
2vCPU - 4GB Ram - 150GB bộ nhớ
100 Mbps
50
Medium
4vCPU - 8GB RAM - 300 GB bộ nhớ
200 Mbps
150
Large
8vCPU - 16GB RAM - 500GB bộ nhớ
500Mbps
500
Bước 4: Nhấn Create để thực hiện tạo máy chủ WAF theo thông tin đã chọn, để khởi tạo một máy chủ WAF có thể mất một lúc, theo dõi trường status để biết tiến độ khởi tạo.
Lưu ý: Sau khi khởi tạo máy chủ WAF thành công, người dùng sẽ nhận được email thông tin username và password để đăng nhập vào WAF Dashboard.
Vui lòng kiểm tra hộp thư đến của bạn để xem thông tin.