1. Khởi tạo object bucket

Bước 1: Ở trang quản trị Object Storage Management, chọn tính năng Create Bucket. Một giao diện mới sẽ hiển thị.

Bước 2: Tại trang New Storage Bucket, cấu hình Name của bucket > Chọn Create bucket.

Note: Tên của các bucket phải là duy nhất, không được phép trùng nhau.

Sau khi hệ thống tạo thành công, người dùng sẽ nhìn thấy bucket mới tạo ở trang quản trị. Mặc định các object bucket khi được khởi tạo sẽ có permission là Private.

Last updated