5. Tạo Autoscale Schedule

Điều kiện cần thiết (Có thể bỏ qua nếu VPC đã có sẵn):

1. Tạo Autoscale Group

Bước 1: Truy cập trang Autoscaling > Autoscale Group. Nhấn chọn một group cần tạo Autoscale Schedule.

Bước 2: Chuyển sang tab Schedule > Chọn Create schedule.

 • Trường hợp VPC có Autoscale Schedule, màn hình hiển thị như bên dưới:

 • Trường hợp VPC đã tạo Autoscale Schedule, màn hình hiển thị như bên dưới:

Bước 3: Một hộp thoại mới sẽ xuất hiện. Người dùng thực hiện cấu hình các thông tin:

Trường hợp 1: Tạo Daily Schedule

 • From time: Giờ bắt đầu thực hiện resize theo thông số đã đưa ra.

 • To time: Giờ kết thúc thực hiện resize về thông số cũ.

 • Start date: Ngày schedule có hiệu lực.

 • End date: Ngày schedule hết hiệu lực.

Trường hợp 2: Tạo Weekly Schedule

From time, To time, Start date, End date tương tự như Daily. Ngoài ra, còn có thêm 2 tùy chọn:

 • From weekday: Ngày trong tuần cần phải resize theo thông số của schedule.

 • To weekday: Ngày trong tuần kết thúc resize và trở về thông số cũ.

Trường hợp 3: Tạo Monthly Schedule

From time, To time, Start date, End date tương tự như Daily. Ngoài ra, còn có thêm 2 tùy chọn:

 • From date: Ngày trong tháng thực hiện resize group theo schedule

 • To date: Ngày trong tháng kết thúc resize theo schedule và trở về thông số cũ.

Lưu ý:

 • Với ngày trong tháng là 31 sẽ chỉ xảy ra ở một số tháng.

 • Hoặc với tháng 2 thì sẽ chỉ có 28-29 ngày.

Bước 4: Chọn Create.

Hệ thống sẽ thực hiện kiểm tra lại thông tin và thực hiện tạo Schedule cho Autoscale Group.

 • Name: Tên của schedule.

 • Size: Thông số resize group khi schedule thực thi.

 • Frequency: Tần suất thực thi của schedule.

 • Start time: Thời gian schedule bắt đầu có hiệu lực.

 • Stop time: Thời gian schedule hết hiệu lực.

 • First Execution: Thời gian schedule thực thi lần đầu.

 • Next Execution: Thời gian schedule thực thi lần tiếp theo.

 • Remaining Executions: Số lần thực thi còn lại của schedule.

Last updated