Links

1. Cấu hình Floating IP hiện có cho instance

Bước 1: Truy cập Floating IPs trong menu Networking. Người dùng sẽ được điều hướng đến trang quản lý Floating IP.
Bước 2: Trên bảng quản trị Instance Management, trong mục Actions của Floating IP còn trống (chưa được gán với instance nào) > Connect to instance.
Bước 3: Một hộp thoại mới sẽ hiện lên. Chọn Instance muốn gán > Chọn Save.
Người dùng sẽ được thông báo khi quá trình cấu hình floating IP hoàn thành.