Links

2. Gỡ bỏ Floating IP khỏi instance

Bước 1: Truy cập Floating IPs trong menu Networking. Người dùng sẽ được điều hướng đến trang Floating IP Management.
Bước 2: Tìm trên bảng quản trị một Floating IP thích hợp (được gán với instance), chọn Action > Disconnect instance.
Bước 3: Một hộp thoại mới sẽ hiện lên. Chọn Disconnect.
Người dùng sẽ được thông báo khi quá trình gỡ bỏ floating IP hoàn thành.