Links

5. Gỡ instance ra khỏi security group

Lưu ý: Thao tác này sẽ gỡ instance đang chịu ảnh hưởng của security group trở về thiết lập mặc định.
Bước 1: Truy cập vào một Security Group.
Bước 2: Ở mục Apply to, tìm đến instance đang hiện có trong group. Chọn biểu tượng dấu X ở cuối mỗi tên instance để xóa gỡ instance > Chọn Save.
Hệ thống sẽ tiến hành gỡ bỏ instance. Instance đã được gỡ bỏ sẽ trở về thiết lập firewall mặc định.